Economia Receita Federal leiloa Hilux por R$ 22,5 mil e Tucson por R$ 14,5 mil